Code of Conduct

ARBEJDSMILJØ
FYSISK:

 • Lokaler
  Hos Lund Skilte lægger vi vægt på, at såvel produktions- som kontorlokaler fremstår lyse, åbne og ind- bydende. Lokalerne er indenfor virksomhedens rammer praktisk indrettet og er med til at danne et be- hageligt miljø og et godt indeklima, der får virksomheden til at fungere optimalt i dagligdagen.
 • Kontormøbler
  Ved kontorets indretning har vi taget hensyn til de ergonomiske forhold, idet tegnestuen er indrettet tidss- varende med bl.a. hæve/sænkeborde ved alle arbejdsstationer. Ligeledes tages der hensyn til vores kom- fort ved valg af ergonomisk korrekte kontorstole.
  Også i produktionslokalerne er der mulighed for vekslende arbejdsstillinger f.eks. ved arbejdsborde og i opskæringen.
 • Produktionsudstyr
  Lund Skilte sørger altid for at være på forkant med udviklingen i produktionsudstyr og investerer løbende i tidssvarende udstyr, der kan lette eller forenkle vores alles hverdag.
  Produktionsudstyrets levetid forlænges ved den rette vedligeholdelse. Derfor forventes det også at vi alle behandler udstyret forsvarligt og medvirker til problemløsning, når det kræves.
 • Værktøj
  For at lette vores arbejdsdag er det vigtigt at der tilbydes det rette sortiment og den rigtige kvalitet af både skilte- og håndværktøj til os alle. Da værktøjet ofte medbringes ud af huset til montageopgaver, er det vigtigt, at vi alle tager ansvar for at pakke ud og lægge på plads efter endt brug. Ved slitage eller bort- komst af værktøj, erstattes redskaberne hurtigst muligt til mindst mulig gene for vores andre arbejdsop- gaver. Det er derfor også vigtigt, at vi selv gør opmærksom på, hvis der opstår mangler i værktøjsbehold- ningen.
 • Oprydning
  Vi har alle et ansvar for at virksomhedens lokaler og biler altid fremstår opryddede. Det betyder, at det forventes, at man som en naturlig del af en arbejdsopgave også foretager den nødvendige oprydning efter sig selv.
  Ligeledes forventes det, at vores arbejdspladser på tegnestuen fremstår repræsentative for både os selv og gæster i virksomhedens lokaler.
  Bestemmelserne om nødvendig oprydning gælder naturligvis også, når vi er ude af huset på montageop-
  gaver eller lignende.
 • Sikkerhedsudstyr
  De gældende regler for virksomhedens og vores personlige sikkerhed overholdes i samarbejde med Ar- bejdsmiljøeksperten, som løbende tilser, at samtlige regulativer overholdes. Det forventes, at vi alle hos Lund Skilte kender til virksomhedens sikkerhedsregler og overholde disse. Samtlige oplysninger forefindes i forkontoret.
 • Transport i arbejdstiden
  Hos Lund Skilte er vi alle opmærksomme på vores opførsel, også udenfor virksomhedens adresse. Det be- tyder bl.a., at vi overholder gældende færdselsregler og hastighedsbegrænsninger, når vi transporterer os i virksomhedens køretøjer.

 

PSYKISK:

 • Samarbejde
  Det er vigtigt for et godt, psykisk arbejdsmiljø hos Lund Skilte, at vi altid er hjælpsomme og samarbejdsvil- lige overfor hinanden. Samarbejdet i virksomheden bygger på, at vi alle udviser gensidig tolerance og res- pekt overfor vores kollegaer, så der opstår et naturligt rum for sparring og assistance i hverdagen.
 • Omgangstone
  Hos Lund Skilte værdsætter vi en humoristisk og positiv omgangstone, både i og udenfor virksomhedens lokaler. Det er vigtigt for virksomhedens interne og eksterne profil, at der altid gives positive omtaler af og referencer til virksomheden både overfor kollegaer og overfor nuværende og kommende samarbejd- spartnere. Anstødelige kommentarer til kollegaer eller negativ omtale af virksomheden overfor samar- bejdspartnere kan ikke tolereres, og ledelsen vil derfor opfordre til, at eventuelle saglige kritikpunkter fremsættes internt i huset for at finde en fælles løsning til alles tilfredshed.
 • Mobning
  I Lund Skilte tolereres chikane, vold og mobning ikke. Ledelsen i Lund Skilte er løbende opmærksomme på, om der foregår chikane blandt medarbejderne, og vil naturligvis reagere på noget sådant. Dog kan chikane eller mobning af en eller flere kollegaer forekomme uden ledelsens vidende. Opstår en sådan situation, er ledelsen altid lydhør overfor problemet og vil ved henvendelse sørge for at medhjælpe til en løsning omgående.

 

ETIK:

 • Loyalitet
  Lund Skilte har i mange år været kendetegnet ved en stabil arbejdskraft leveret af loyale medarbejdere. Dette ser virksomheden som en stor styrke, og noget, som virkelig er værd at værne om og bevare.  Derfor er det en vigtig værdi for virksomheden, at vi alle til enhver tid optræder professionelt og loyalt overfor virksomheden ude og hjemme i arbejdstid såvel som i fritiden.
 • Respekt
  Hos Lund Skilte forventes det, at vi udviser hinanden gensidig respekt og personlige hensyn, så alle ansatte altid er glade for at komme på arbejde og for at møde sine kolleger. Derfor forventes det også, at vanskeligheder klares internt i virksomheden.
 • Fremtoning
  En korrekt påklædning og et velsoigneret udseende er medvirkende til virksomhedens professionelle profil overfor samtlige samarbejdspartnere. Det er vigtigt for Lund Skilte, at vi altid kan kendes på vores positive udstråling både i og udenfor huset.

 

PERSONALEGODER:

 • Flex
  Lund Skilte vil gerne være en virksomhed, der er kendetegnet ved fleksibilitet. Dette ses i dagligdagen i hensynet til den enkelte medarbejder, der selv i meget høj grad har indflydelse på sin arbejdsdags tilrettelæggelse.

  • Frihed
   Hos Lund Skilte tilstræber vi, at man selv har mulighed for at planlægge sin arbejdsdag i samarbejde med kollegaer og kunder. Det resulterer i mulighed for arbejdsdage af variabel længde, så vi opnår høj grad af frihed eller måske et par ekstra fridage ifølge aftale.
  • Ansvar
   Under hensyntagen til kollegaer og deres arbejdsbyrde er det hos Lund Skilte naturligt, at vi alle tager ansvar for vore egne arbejdsopgaver og som en naturlig ting yder en stor indsats. Dette belønnes ved at vi overlades ansvaret for egne opgaver i forbindelse med både kundekontakt og servicering af kunden, så vi i det daglige oplever succeserne hos glade og tilfredse kunder.
  • Høj grad af selvstændighed
   Hos Lund Skilte tilstræbes det, at vi tager selvstændige beslutninger både i forbindelse med arbejdsdagen og overfor kunder. Via en høj selvstændighedsgrad og beslutningskompetence i arbejdsdagen, vil man mærke ledelsens tillid. Dette er vigtige hjørnesten for at skabe rum til optimal arbejdsglæde.
   Det understreges, at der altid er tid og plads til sparring med ledelsen.
  • Overarbejde
   Overarbejde kan forekomme hos Lund Skilte, og det forventes at vi alle er villige til også at benytte den fleksible arbejdstid i sådanne situationer. Merarbejde giver friheder på andre tidspunkter, og der kan aftales individuelle ordninger for afvikling af overarbejdet for den enkelte medarbejder.
 • Sundhed
  Lund Skilte sætter en ære i at være medvirkende og opmuntrende til at skabe rammer for sundhed blandt medarbejderne.

  • Fysioterapi
   En gang månedligt tilbydes vi hos Lund Skilte professionel behandling af en fysioterapeut. Behandlingerne fungerer forebyggende, foretages af en fast fysioterapeut tilknyttet virksomheden og er for medarbejderne gratis. Eneste betingelse er, at tiden til behandlingen finansieres af os selv. Behandlingen foregår i huset, så den er mindst muligt tidskrævende til glæde for os alle.
  • Mad- & frugtordning
   Hos Lund Skilte er en del af en sund hverdag også sunde måltider. Derfor har alle mulighed for at benytte virksomhedens madordning alle dage. Samtidig tilbydes også frisk frugt og koldt drikkevand ad libitum arbejdsdagen igennem. Lund Skilte tilbyder desuden gratis kaffe/te til alle medarbejdere.
  • Sundhedssikring
   Som en del af den arbejdsgiverbetalte pensionsordning tilkøbes også en sundhedssikring, som dækker utrolig bredt og bl.a. kan hjælpe medarbejderne til hurtigere behandling, såfremt det bliver aktuelt.
 • Medarbejderudviklingssamtale
  En gang årligt – i august/september – tilbydes vi alle hos Lund Skilte en medarbejderudviklingssamtale. Under denne samtale evalueres på arbejdssituationen, ligesom der drøftes fremtidige ønsker og gensidig tilfredshed med arbejdsforholdene. Som tillæg til denne officielle samtale vægtes naturligvis også den daglige og løbende sparring.

 

LØN:

 • Individuel årlig forhandling
  I februar måned afsættes tid til at vi individuelt kan drøfte og genforhandle vores løn og ansættelsesvilkår.

 

OVERENSKOMST:

 • Lund Skilte A/S benytte sig udelukkende af medarbejdere, der er dækket af overenskomst, og har indgået følgende overenskomster:
  • GA HK / Privat Funktionæroverenskomst
  • GA HK / Privat Digitalprint- og serigrafoverenskomst
 • I det tilfælde der benyttes vikarer, gøres dette via Vikarbureauer, der sikrer alle sociale ydelser dækkes.

 

EFTERUDDANNELSE:

 • Hele personalegruppen
  Da virksomheden har stor fokus på at være ajour med de nyeste teknikker, investeres der jævnligt i nye programmer eller nye maskiner. I disse tilfælde vil hele personalegruppens kompetencer naturligvis blive opdateret. I nogle tilfælde vil det være naturligt at uddanne en eller flere medarbejdere som ”superbrugere” af et program eller en maskine, så vedkommende bliver en naturlig sparringspartner for os andre.
 • Individuelt
  Der er også mulighed for at aftale individuel efteruddannelse eller kursusforløb, enten fordi Lund Skilte ønsker at give en eller flere medarbejdere forbedrede kompetencer på et område eller fordi en medarbejder selv har en ønske om videreuddannelse. Lund Skilte ser det som en styrke, at vi som samlet medarbejdergruppe er up to date på alle relevante områder, så kursusønsker imødekommes gerne.

 


KVALITET
 • Udførelse af arbejde
  Lund Skilte profilerer sig på at yde en fremragende service overfor kunden i form af en faglig kompetent rådgivning og et produkt af høj kvalitet. Vi forpligter os derfor til at udføre vores arbejde under hensyntagen til dette parameter, så der fortsat sikres en veltilfreds kundekreds.
 • Ansvar
  Med den høje selvstændighedsgrad hos os hver især, forpligtes vi til selv at stå til ansvar for at producere, levere og montere kvalitetsprodukter til kunden. I dagligdagen tager vi selv stilling til at kvalitetsteste- og vurdere materialer og processer i produktionsgangen, så den høje kvalitet sikres.
 • Rådgivning
  Hvad enten der er tale om opsøgende kundearbejde eller henvendelser fra kunder direkte til virksomheden skal alle sikres en god og tillidsfuld rådgivning. Lund Skilte leverer kvalitetsprodukter, og alle i virksomheden skal da også rådgive kunden i retning af at vælge det bedst mulige kvalitetsprodukt indenfor kundens økonomiske rammer.
 • Service
  Kunder hos Lund Skilte skal altid sikres et højt serviceniveau før, under og efter købet. Kundeplejen er vigtig for kundetilfredsheden. Det betyder også, at ved eventuelle fejl og mangler, skal vi altid prioritere at løse problemet hurtigt og effektivt efter kundens ønsker.
 • Underleverandør
  Selvom vore kunder ikke er i direkte kontakt med vore underleverandører, står Lund Skilte til ansvar for, at også disse overholder vores kvalitetskrav. Ingen skal gå på kompromis med kvaliteten af et produkt, hvis den leverede vare ikke lever op til aftaler og forventninger – så må varen hellere returneres. Orienter altid ledelsen ved problemer, og husk også at træffe aftale med leverandøren om eventuelle returvarer, inden de afsendes.
  Det har også betydning, at vore underleverandører prioriterer gode arbejdsforhold på deres virksomheder og ser det som en selvfølge at overholde gældende regler og overenskomster. Ellers vil slutproduktet ikke være i overensstemmelse med Lund Skiltes kvalitetskrav og værdier. Der er derfor også en selvfølge, at vi ikke benytter underleverandører, der drager nytte af slave- eller børnearbejde.

 


MILJØ
 • Håndtering af kemikalier
  De gældende arbejdspladsbrugsvejledninger skal til enhver tid overholdes. Vejledningen findes i forkontoret. I tilfælde af uheld og/eller spild findes hurtigst muligt en miljørigtig løsning i dialog med ledelsen. Virksomheden har til enhver tid en ansvarlig for håndtering af kemikalieaffald, som kan rådgive os alle i dagligdagen.

 

LEDER “CODE OF CONDUCT”
Tør fejle og indrømme egne fejl:
 • fortæller teamet proaktivt at man har begået en fejl
 • siger fra på opgaver man ikke føler, man kan løse
 • lytter altid konstruktivt når en kollega påpeger en mangel
Kender sin forretning – er i ”maskinrummet”:
 • kender sine nøgletal og tilhørende forklaringer
 • når noget går galt, så er man meget synlig og støtter op
 • er altid i stand til en kvalificeret dialog og sparring med sine medarbejdere
Tager ansvar for hele virksomheden:
 • sætter fælles mål over egne mål
 • formidler virksomhedens mål og status
 • bidrager aktivt indenfor eget ansvarsområde med løsninger
Siger tingene klart som de er:
 • vi pakker ikke ting ind
 • hellere en konflikt end indebrændthed
 • vi er aldrig personlige
Kan inspirere og motivere andre:
 • er altid forpligtet til at give kollegaer feedback
 • roser og anerkender præstationer
 • bringer gode og dårlige eksempler ind
Sætter altid det stærkeste hold – og har øje for talentudvikling:
 • tør udfordre hinanden i forhold til vores teams
 • vi sikrer altid klar feedback vedrørende chefer/ledere i virksomheden
 • vi tager altid de nødvendige konsekvenser af vedvarende, dårlig performance